Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme Metni
1.1. Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin
temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel
kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı
Resmî Gazete’ de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
(KVKK) hususunda DTZBERLİN ULUSLARARASI EĞİTİM KURUMLARI ANONİM
ŞİRKETİ olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla Kanun’un “ Veri Sorumlusunun
Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca bilgilendirme
yapmaktayız.
1.2. DTZBERLİN ULUSLARARASI EĞİTİM KURUMLARI ANONİM ŞİRKETİ olarak
vatandaşlarımızın kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve İnsan
Haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) başta olmak üzere ilgili mevzuata
uygun olarak işlenmesinin ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde
kullanabilmelerinin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. Şirketimiz ile paylaşılmış
olan tüm kişisel veriler hukuka uygun bir şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız
ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecektir.
Tanımlar
2.1. Aydınlatma metninde kullanılan kişisel veri, özel nitelikli kişisel veri ve veri
işleme kavramları KVKK’ da yapılan tanımlara istinaden kullanılmıştır. KVKK’ da
geçen;
2.1.1. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK ”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi
Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu’nu,
2.1.2. Kişisel Veri: kavramı kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin
her türlü bilgiyi,
2.1.3. Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına
Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
2.1.4. Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen,
veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek
veya tüzel kişiyi,
2.1.5. Kişisel verilerin işlenmesi: kavramı ise, kişisel verilerin tamamen veya
kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak
kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması,
muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması,
aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da
kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü
işlemi ifade eder
Kişisel Verilerin İşlenmesi İlkeleri
3.1. KVKK 4. Maddesinde belirtilen veri sahibine ait kişisel veriler; hukuka ve
dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru
amaçlar için; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü; ilgili mevzuatta
öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme
kurallarına uygun bir şekilde, veri sorumlusu Şirket tarafından aşağıda belirtilen
amaçlar kapsamında işlenecektir.
Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı
4.1. KVKK’ nın 4. , 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;
4.1.1. Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,
4.1.2. İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
4.1.3. Doğru ve güncel olarak,
4.1.4. Belirli açık ve meşru amaçlar ile İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri
amaç için gerekli olan süre kadar işlenecektir.
4.2. Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri
faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması;
şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlere önerilmesi; Ürün ve
hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması
ve/veya icrası; Satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya
icrası; Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi iş ilişkisi içerisinde
olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi;
şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, iş başvuru
yapmanız halinde değerlendirme yapılması, çalışanımız olmanız halinde kanuni
ve hukuksal yükümlülüklerimizi yerine getirmek; kalite takibinin sağlanması;
tedarik edilen ürünlerin takibi; işletmemizi ziyaret ettiğinizde güvenlik ve
kimliğinizin tespiti amacıyla; şirketimizden bilgi talep etmeniz halinde sizinle
irtibat kurulması; ürün satın almanız halinde bu sözleşmenin ifası; Bilgi güvenliği
süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası; Bilgi teknolojileri alt yapısının
oluşturulması ve yönetilmesi; Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi; Hukuk
işlerinin takibi; İş faaliyetlerinin planlanması ve icrası; Kurumsal iletişim
faaliyetlerinin planlanması ve icrası; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin
belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6.
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde
işlenecektir. Çalışanlarımızın verileri, İş Kanunu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik
mevzuatı ile yürürlükte olan diğer mevzuatın öngördüğü zorunlulukların yanı
sıra insan kaynakları politikamız dâhilinde veya performans düzeyini ve çalışan
memnuniyetini arttırmak ve iş güvenliği ve iş barışının sağlanması gibi işletmesel
nedenler ile Şirketimiz veya Şirketimizin iş birliği yaptığı veya yetkilendirdiği
gerçek veya tüzel kişiler tarafından işlenebilecektir.
Kişisel Verilerin Aktarılması
5.1. Kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri
faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması;
Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin ve şirketinizin
ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirketimizin insan kaynakları
politikalarının yürütülmesinin temini; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi
içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve
iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla; iş ortaklarımıza,
tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu
kurumları ve özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen
kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Dayanağı
6.1. Kişisel veriler, şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine açıkça ve
anlaşılabilir bir şekilde sözlü, yazılı ve/veya elektronik bilgilendirmede
bulunularak ve gerektiğinde açık rızaları alınarak sözlü, yazılı ve/veya elektronik
yollarla, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, yukarıda açıkça belirtilen
meşru amaçlarla bağlantılı ve sınırlı olmak kaydıyla, ölçülülük prensibi
çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve
işlenmektedir. Bunun yanı sıra; bizimle irtibata geçmeniz, sözleşme ilişkisinin
kurulması, işletmemizi ziyaret etmeniz, ticari faaliyet amacıyla irtibata geçmemiz
için bilgilerinizin tarafımıza iletilmesi, tanıtım organizasyonlarında bilgi paylaşımı
gibi şirketimizin ticari amacı çerçevesinde farklı kanallarla ve farklı hukuki
sebeplere dayanarak; sunduğumuz ürün ile hizmetleri geliştirmek ve ticari
faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan
kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri
işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metninde belirtilen
amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
6.2. Ayrıca, Kişisel verilerinizin şirketimiz tarafından, bu aydınlatma belgesinde
belirtilen amaçlar dışında işlenmeyeceğini, yurt içinde ve yurt dışında bulunan 3.
kişilere aktarılmayacağını ve saklanmayacağını temin ederiz.
Verilerin Saklanması ve Silinmesi:
7.1. Şirketimiz, işlediği kişisel verileri mevzuatla belirlenen sürelerde saklamakta
olup, mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler
şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Şirketimizin
uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre
kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil
etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca
saklanmaktadır. Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra söz konusu kişisel
veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.
Veri Sahibinin Hakları
8.1. Veri sahipleri, veri sorumlusu olarak hareket eden Şirkete başvurarak
kendisiyle ilgili;
8.1.1. Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
8.1.2. Kişisel verisinin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
8.1.3. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme;
8.1.4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişiler
hakkında bilgilendirilme,
8.1.5. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların
düzeltilmesini talep etme,
8.1.6. 6698 sayılı KVKK’ nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel
verilerinin silinmesini veya yok edilmesini talep etme,
8.1.7. KVKK’ nun 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin,
kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
8.1.8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
8.1.9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması
hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
8.2. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli
bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı
talebinizi “www.tamokullari.com” adresine Kişisel Veri Bilgi alma ve işlem talep
formu ıslak imzalı olarak veya “……………………….” kayıtlı elektronik posta
adresimize güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından
DTZBERLİN ULUSLARARASI EĞİTİM KURUMLARI ANONİM ŞİRKETİ’ne daha önce
bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta
adresini kullanmak suretiyle gönderebilirsiniz. Başvurular Türkçe yapılmalıdır.
8.3. Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport
numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa
bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep
konusu bulunması zorunludur.
8.4. Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı
kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin
açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması,
talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket
ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi,
başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik
edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.
8.5. Bu kapsamda yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç 30 gün
içerisinde sonuçlandırılacaktır.
Bilgi Güvenliği Politikamız
Bilgi kaynakları, tesisler ve cihazlar gibi DTZBERLİN ULUSLARARASI EĞİTİM
KURUMLARI ANONİM ŞİRKETİ açısından büyük önem taşıyan varlıklardır. Bilgi
varlıklarını ve kaynaklarını kullanan veya bilgi sağlayan herhangi bir kişi, bilgi
varlıklarını korumakla yükümlüdür. Ortak bilgi varlıklarını kullanan tüm çalışanların,
gereken duyarlılığı göstermesi ve diğer meslektaşlarını, kurum çalışanlarını ve
kurumsal değerleri gözeterek hareket etmesi beklenir. Kurumsal değerlerin gereği
olarak gizliliğe önem verilir, her türlü kişisel bilgi en yüksek güvenlik standartlarına
sahip sistemlerle korunur. Bilginin sahibi istemedikçe, yetki verilmedikçe veya yasal
gereklilikler oluşmadıkça bilgi paylaşılmaz.
DTZBERLİN ULUSLARARASI EĞİTİM KURUMLARI ANONİM ŞİRKETİ için tüm bu
bilgi varlıkları ve kaynakları içerisinde en kritik olanı, özenle korunması, gizliliğinin
sağlanması, ihtiyaç duyulduğu anda erişilmesi gereken bilgi varlıkları, sunucu sistemi
bünyesindedir. Bilgi varlıkları ve kaynakları farklı konumlarda veya ortamlarda
bulunabilir. Hangi konumda veya ortamda olursa olsun müşteri iletişim gereksinimleri
ve kurumsal değerler bu varlıkların ve kaynakların kullanımını belirler. Bilgi güvenliği,
sadece bilginin gizliliğinin değil, bütünlüğünün ve kullanılabilirliğinin de sağlanması
ile mümkündür. Bilginin gizlilik gerekliliği, sadece yetkilendirme dahilinde gereken
bilgi varlıklarına erişim verilmesi anlamına gelir. Bilginin bütünlüğü, tüm bilgi
varlıklarının tamlığını ve doğruluğunu sağlamayı gerektirir. Bilginin kullanılabilirliği,
bilgi varlıklarının ihtiyaç duyulduğu anda ulaşılabilir ve kullanılabilir olması anlamına
gelir.
Bilginin kullanımı, yerleşimi ve korunması ile ilgili ihtiyaçların karmaşıklığı ve çokluğu,
kapsamlı ve geniş bilgi güvenliği süreçlerinin ve politikalarının tanımlanmasını zorunlu
kılmaktadır. Bu nedenle belirlenen süreçler doğrultusunda bilgi güvenliği riskleri, bilgi
varlığından sorumlu olan kişiler tarafından değerlendirilir, risklerin önceliği belirlenir
ve gereken önlemler alınır. Sunucuların güvenliğinin sağlanması öncelikli olarak ele
alınır. Varlık envanterinin ve bu envanterin olası risklerinin önceden belirlenerek
müşterilerin güven içinde ve kesintisiz hizmet almaları için çalışılır.
Karar ve eylemlerde, güvenilir nesnel bilgiler ile teknolojinin tüm olanaklarının
kullanılmasına önem ve öncelik verilir. İşleyiş kişilerin varsayım, sezgi, duygu ve
denemelerine göre değil; bilimsel ve teknolojik gerçeklerin ortaya koyduğu objektif
esaslara göre düzenlenir. Bunu sağlamak için bilgi dünyadaki en ileri kaynaklardan
transfer edilir, benimsenir ve mesleki uygulamalar bu doğrultuda yapılır. Kaynaklar
verimli kullanılarak teknolojiye yatırım yapılır, gelişim bu doğrultuda sürdürülür. Bu
nedenle bilgi güvenliği yönetim sisteminin planlama, uygulama, izleme ve iyileştirme
adımları ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardına ve bu standardı
destekleyen standartlara uygun olarak yürütülür.
Kişisel Verilere İlişkin Bilgilendirme İşbu Kişisel Veriler Bilgilendirme Metni ile
yürürlükteki yasal mevzuata uygun olarak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu (“Kanun”) kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Mustafa Kemal Mah. 2120
Cad. 21/3-4 Söğütözü, Çankaya, Ankara adresinde bulunan Zirve Bilgi Teknolojileri
Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’ne (“Şirket”) ait ve Şirket tarafından işletilen e-zirve.com,
e-zirve.net, e-zirve.info, e-zirve.org, zirvenet.biz, zirveyazilim.biz, zirveyazilim.net,
zirveyazilim.com, zirvemevzuat.com, zirvedrive.net, zirvedrive.com,
zirvemutabakat.net, zirvemutabakat.com, zirvedonusum.net, zirvenova.net,
zirvenova.com alan adlı internet sitelerinin ve bu sitelerin kullanması ile bağlantılı
olarak ilgili hizmetlerin sunulabilmesi adına tarafınızca tarafımıza sağlanan verilerin
toplanması, işlenmesi ve kullanım türü, derecesi ve amacı ile ilgili olarak siz
kullanıcılarımıza bilgilendirme yapılması amaçlanmaktadır.
Kişisel verilerinizin, gizli bilgilerinizin korunmasını ve gizli tutulmasını ciddiye
almaktayız. Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine tarafımızca, çalışanlarımızca ve servis
sağlayıcılarımızca görevlerini yerlerine getirirlerken gizliliklerine mutlaka dikkat
edilmesini ve yalnızca sizlere bildirdiğimiz amaçlarla kullanılmasını sağlamak üzere
gerekli teknik ve idari önlemleri almaktayız. Kişisel verilerin işlenmesi; kişisel verilerin
tamamen ve kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası
olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması,
muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması,
devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının
engellenmesi gibi kişilere ait veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade
etmektedir.
İnternet sitemizin kullanılması aşamasında kendinizle iletişime geçilmesi kapsamında
tarafımıza sağladığınız bilgileriniz, buna ek olarak internet sitemizde gezinmeniz
sırasında çerezler ve benzeri yöntemler aracılığı tarafımızca elde edinilen bilgiler;
bizim tarafımızdan, mevcut ve ilerideki iştiraklerimiz, bağlı şirketlerimiz,
hissedarlarımız, iş ortaklarımız, haleflerimiz, hizmet ve faaliyetlerimiz ile yan
hizmetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içinde
ve/veya yurtdışında faaliyet gösteren program ortağı kuruluşlar ve diğer üçüncü
kişiler (hukuk ve vergi danışmanlarımız, bankalar, bağımsız denetçiler dahil ve fakat
bunlarla sınırlı olmamak üzere, sizlere hizmet sunabilmemiz için işbirliği yaptığımız
veya yapabileceğimiz hizmet tedarikçilerimiz) tarafından muhtelif mal ve hizmetlerin
sağlanması, sağlanan mal ve hizmetlerin herhangi bir ücrete tabi olması halinde
ödeme alınması için gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi, sunulan hizmetlere ilişkin
sizlere yapacağımız her türlü bilgilendirme, özel kampanyalardan faydalanabilmenize
ve sürpriz çekilişlere katılabilmenize imkan sağlama, sorularınıza yanıt verebilme,
bilgilendirme amaçlı yapılacak elektronik iletişimler için, Şirketimiz ile aranızda
sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması, Şirket’in
yasal sorumluluğunu yerine getirebilmesi için zorunlu olması, kişisel veriye bağlı ilgili
hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amaçlarıyla, belirtilenler ve
halefleri nezdinde kullanılma amacı ile sınırlı olarak ve bu amaç ile orantılı süre ile
kayda alınabilecek, basılı/manyetik arşivlerde saklanabilecek, gerekli görülen hallerde
güncellenebilecek, paylaşılabilecek, aktarılabilecek, transfer edilebilecek,
kullanılabilecek ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları
ve amaçları dahilinde işlenebilecektir. Paylaşılan bu bilgiler tarafınızca her zaman
değiştirilebilir ve güncellenebilir. Buna ek olarak Kanun dahil ilgili mevzuat hükümleri
dahilinde zorunlu olması durumunda ya da tarafımıza iletmiş olduğunuz verilerin işbu
metinde belirtilen amaçlardan başka amaçlar ile kullanılması gerekirse bazı
uygulamalar ve işlemler için ayrıca ilave izniniz de gerekebilecektir. Bu durumlarda
sizlerle iletişime geçilecek ve sizlerin açık rızaları rica edilecektir. Bu verilere ek olarak
bizlere iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz hukukun gerekli kıldığı durumlarda resmi
kurum/kuruluşlar, mahkemeler tarafından talep edilmesi halinde ilgili merci ve
mahkemelere iletilebilecektir.
Paylaştığınız tüm bilgiler, her ne sebeple olursa olsun doğrudan veya dolaylı olarak
üçüncü bir kişinin yararına kullanılmayacak; kullanıcının açık yazılı izni olmaksızın işbu
metinde belirtilen amaçlar dışında herhangi bir üçüncü şahısla, firmayla veya kurumla
paylaşılmayacak, kısmen veya tamamen kopyalanmayacak ve yayınlanmayacaktır.
Bununla birlikte, bilgileriniz anonim hale getirilerek, kullanıcı eğilimlerini ve
modellerini anlamak, iş ilişkilerimizi yönetmek ve geliştirmek için iş ortaklarımız ve
sponsorlarımız da dahil olmak üzere üçüncü kişilerle paylaşılabilir. İnternet sitesi
üzerinde yaptığınız hareketler, çerezler ve benzeri yöntemlerle izlenebilecek, kaydı
tutulabilecek, istatistiki veya yukarıda bahsedilen amaçlarla kullanılabilecektir.
Ebeveyninin veya velisinin izni olmadan 18 (onsekiz) yaşından küçük kişilerin kişisel
verilerini göndermemeleri gerekmektedir. 18 yaşın altında olmanız ancak ayırt etme
gücünü haiz olmanız kaydıyla, internet sitemizi sadece bir ebeveyniniz veya yasal
temsilcisiniz eşliğinde kullanması kullanabilirsiniz, kendinize ait kişisel verileri
doğrudan kendiniz sağlayamazsınız. Şirket’e ait internet sitelerinin, durumun
niteliğine göre diğer internet sitelerine bağlantılar içermesi halinde bu sitelerin
operatörlerinin veri koruma hükümlerine uygun olup olmamaları hususunda hiçbir
taahhütte bulunmamaktayız. Şirket, link veya benzeri başka yöntemlerle bağlantı
verdiği sitelerin içeriklerinden hiçbir zaman sorumlu değildir.
Kanun’un 11. maddesi uyarınca; kişisel verinizin işlenip işlenilmediğini öğrenme; kişisel
verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; kişisel verilerinizin işlenme amacını
ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt
dışında kişisel verileriniz aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; kişisel verilerinizin eksik veya
yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; kişisel verilerinizin
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin
silinmesini veya yok edilmesini isteme; Kanun’un 7. maddesi uyarınca yukarıda
bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerinizin münhasıran otomatik
sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına
itiraz etme; ve kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara
uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Kişisel veri sahipleri olarak, az önce saymış olduğumuz haklarınıza ilişkin taleplerinizi,
işbu metinde belirtilen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin
niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak
sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde Kişisel
Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.
Kanun’a ve sair mevzuata uygun olarak işleme faaliyeti gerçekleştirilmesine rağmen
işbu metinde belirtilen işleme amaçlarının sona ermesi halinde kişisel verileriniz ilgili
mevzuata uygun olarak resen veya talebiniz üzerine silinecek, yok edilecek ya da
anonim hale getirilecektir.
Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak
ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer
yöntemlerle Şirket’e iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından şu
aşamada ilgili haklarınızın kullanımına ilişkin herhangi bir yöntem belirlemediği için,
başvurunuzu Kanun gereğince, yazılı olarak Şirket’e iletmeniz gerekmektedir.
Kanun’un 11. maddesinde sayılan ve işbu metin ile sizlere bildirilen haklarınızı
kullanmak için kimliğinizi tespit edebileceğimiz gerekli bilgiler ile belirtilen
haklarınızdan hangisini kullanmayı talep ettiğinize yönelik açıklama/açıklamalarınızı
içeren talebinizi; Mustafa Kemal Mah. 2120. Cad. No:21/3-4 Çankaya – Ankara
adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya
Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu
info@zirveyazilim.net e-posta adresimize güvenli elektronik imzalı olarak
iletebilirsiniz. Şirket, başvurunuz üzerine talebinizi kabul eder veya gerekçesini
açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda
bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi halinde Şirket tarafından gereği
yerine getirilir. Başvurunuzun Şirket’in hatasından kaynaklanması ve sizden bir ücret
tahsil edilmesi halinde alınan ücret size iade edilecektir.
Çerezler (Cookie) İnternet sitemizde; IP adresi, kullanılan tarayıcı, bilgisayarınızdaki
işletim sistemi, internet bağlantınız, site kullanımları hakkındaki bilgiler gibi belirli
verileri otomatik olarak elde etmemize yardımcı olan çerezler (cookie) bulunmaktadır.
Söz konusu çerezler bir internet sayfası sunucusu tarafından sabit sürücünüze iletilen
küçük metin dosyalarıdır ve sitemizde bulunan çerezler, bilgisayarınız için zararlı
sayılabilecek virüsler göndermek için kullanılmamaktadır. Çerezler genellikle
bilgisayarınızda saklanarak, her kullanımında sizi tanımak ve kullanımınızı
kolaylaştırmak için sağlanmaktadır. İnternet sitemizi kullanarak kullanılan çerezleri
onaylamış olursunuz. Şirket, söz konusu çerezler aracılığı ile verilerinizi işleyebilir ve
elde edilen bilgileri analiz etme amacı ile bu kapsamda yurtiçinde ve yurtdışında
üçüncü kişilere aktarabilir. Çerezler tarafından verileriniz toplanmadan internet
sitemizi görüntülemek istiyorsanız seçiminizi cihazınızın/tarayıcınızın ayarlarından her
zaman değiştirebilirsiniz. Çerezlerin kullanımını durdurduğunuzda internet sitemizde
her türlü işlemi yapamayacağınızı, belirli özelliklerinin çalışmayabileceğini lütfen
unutmayınız.
Açık Rıza Onayınız bulunmadığı takdirde kişisel bilgilerinizi yüklemeyiniz. Şirket,
onayınız olmadığı sürece çerezler ile elde edilen veriler dışında başka herhangi bir
kişisel bilgilerinizi almayacaktır. Sizler, internet sitemize girerek ve işbu metni
onaylayarak, işbu metinde belirtilen yaş sınırını sağladığınızı, sağlamamakta ve fakat
18 yaşının altında, ayırt etme gücünü haiz iseniz ve ebeveyninizin veya yasal
temsilcinizin rızasını aldığınızı, bu kapsamda tarafımıza sağlamış olduğunuz kişisel
verilerinizin Kanun’a ve işbu Kişisel Veriler Bilgilendirme Metni’ne uygun bir şekilde ve
belirtilen amaçlarla işlenebileceğini bilmekte, kabul etmekte, onay vermekte ve ayrıca
işbu Kişisel Veriler Bilgilendirme Metni ile Kanun kapsamında yapılması gereken
aydınlatma yükümlülüğü yerine getirildiğini, Sözleşme’yi okuduğunuzu, anladığınızı,
haklarınızın ve yükümlülüklerinin bilincinde olduğunuzu beyan etmektesiniz.

Türk Alman Merkezi Okulları