Özel İncek TAM Anaokulu

OYUN TEMELLİ EĞİTİM MODELİ

Oyun çocuklar için evrensel bir dildir. Çocukları merkeze alan TAM Anaokulu’nda Oyun Temelli Eğitim Modeli uygulanmaktadır.

Oyun temelli eğitim modelinde, öğrenme çocuğun doğal ortamında gerçekleşir. Çocuklar hayali bir durum-senaryo üzerinden hareket ederek roller alırlar ve süreçleri planlarlar. Oyun bitiminde süreci ve kendilerini değerlendirmeleri beklenir. Bu modelin içinde öz düzenleme becerilerini geliştirme hedefi ön plana çıkmaktadır. Öz düzenleme becerileri, çocukların kendi duygu ve düşüncelerini kontrol edebilmeleri, süreçlere dâhil olabilmeleri ve değerlendirme yapabilmeleri üzerinden gelişmektedir. Oyun temelli öğretim içinde birçok yaklaşım, kuram ve teknik barındırır. Bununla birlikte çatısını Vygotsky’nin kültürel-tarihsel kuramı üzerine kurmuştur.

 • KÜLTÜREL TARİHSEL KURAMI: Kültürün, dolayısıyla sosyal bağlamın çocuğun gelişimindeki önemine ve aynı zamanda çocuğun kendi bireysel geçmişinin de tüm gelişim alanlarını şekillendirdiğine işaret etmektedir. Vygotsky’e göre sosyal bağlam ne ve nasıl düşündüğümüz üzerinde çok büyük bir etkiye sahiptir. Bilişsel süreci şekillendiren ve gelişimsel sürecin de bir parçası olan sosyal bağlam bütün sosyal çevreyi kapsar, yani çocuğun çevresinde olan, kültür tarafından direkt veya dolaylı olarak etkilenen her şeydir.

ZORUNLU DERSLER

 • ANADİL ETKİNLİKLERİ: Çocukların Türkçeyi yetkin konuşmalarını hedefler. Türkçe etkinliği ile çocuklara sesleri tanıma, farklı söz dizimsel yapıları anlama ve kullanma ile dinleme becerilerini kazanma, ses tonunu ayarlama ve sözcükleri doğru üretme için fırsatlar sunar.
 • MATEMATİK ETKİNLİKLERİ: Matematik etkinliklerinde öncelikli amaç çocukların soyut bilgileri somut deneyimlerle öğrenmesidir. Sayma etkinlikleri, arttırma ve eksiltme çalışmaları, örüntü kurma, sıralama, gruplama, eşleştirme, kavram ve şekil bilgisi matematik etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen bazı başlıklardandır.
 • FEN-DOĞA ETKİNLİKLERİ: Çocukları çevrelerine dikkat etmeye, değişen olayları merak edip sorular sormaya, gözlem yapmaya ve araştırıp keşfetmeye yönelten etkinliklerdir.
 • GÖRSEL ALGI ÇALIŞMALARI: Bilişsel gelişimi desteklemeyi hedefleyen; matematiksel işlemler üzerine kurulu, gördüğünü algılama ve hatırlama etkinliklerini kapsar.
 • SANAT ETKİNLİKLERİ: El-göz koordinasyonu, ince motor kas gelişimine yönelik, yaratıcılığı ön plana çıkaran ürün oluşturma çalışmasıdır.
 • OYUN ETKİNLİKLERİ: Eğitim programında oyun, günün ilk yarısında her bir çocuk için ne oynayacağına karar verme, oyunu planlama, plana göre oyununu sürdürme ve sürecin değerlendirilmesi şeklinde yer alır.
 • AHŞAP TASARIM: Çocukların el becerilerini geliştirmeleri, üretim yapmaları ve hayal ettikleri ahşap ürünleri tasarlamaları amaçlanır.
 • MUTFAK ETKİNLİKLERİ: Deneyimli öğretmenler ve gıda mühendisi rehberliğinde çocuklarla beraber hazırlaması pratik tarifler uygulanır ve mutfakta çocukların üstlenebileceği sorumlulukları keşfetmeleri sağlanır. .
 • OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK: Erken okuryazarlık etkinlikleri okul öncesi dönemde çocukların okumaya geçirilmesini değil, ilköğretim 1. Sınıfta daha kolay okumaya geçmeleri için alt yapı oluşturmayı hedefler ve doğru kalem tutma becerilerini destekleyici çizgi çalışmaları ve sezdirme yöntemi ile ses eğitimi vermeyi amaçlar.
 • DUYU ETKİNLİKLERİ: Çocuklarda beş duyunun etkin biçimde kullanımını sağlayan materyaller ile desteklenir. Bu atölyede hamur, değişik şekil ve boyutlarda taşlar, pamuklar, kumaşlar gibi farklı doku ve yapılarda materyaller kullanılır.

UYGULAMALI DERSLER

            Okullarımızda Türkçe, Almanca dersleri aynı değerde planlanarak uygulanır.

 • ALMANCA/İNGİLİZCE: Okul öncesinde ÇİFT DİL EĞİTİM sistemi uygulanmaktadır. Almanca/İngilizce eğitim programımız, çocuklarımızın sosyal, duygusal ve bilişsel gelişim alanlarına uygun, ay grupları da dikkate alınarak hazırlanır.
 • YÜZME: Yüzme eğitimi çocukların fiziksel gelişimini destekler, kalp-dolaşım sistemini olumlu yönde geliştirir. Alıştırma havuzunda suya adaptasyon sürecinden sonra çocuklar yüzme teknikleri ile tanıştırılır.
 • HAREKET EĞİTİMİ: Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimini desteklemek amacıyla temel hareket becerilerini ve çocukların kuvvet, esneklik, sürat, koordinasyon gibi motor becerilerini kazanmalarını sağlar.
 • DRAMA: Doğaçlama, dramatizasyon, öykü oluşturma ve pantomim gibi teknikleri içeren yaratıcı drama atölyesinde çocukların, sorgulama, problem çözme ve analiz-sentez gibi bilişsel becerileri desteklenir.
 • ÇOCUK FELSEFESİ: Çocukların düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik olarak tasarlanmış olan bu pedagoji, felsefi bir tartışmaya yol açacak hikâye, masal, şiir gibi örneklerden yola çıkarak diyaloglar ve tartışmalar aracılığı ile uygulanır.
 • GÖRSEL SANATLAR: Çocukların yeteneklerini ve yaratıcı süreçleri estetik bir düzeye ulaştırma amacıyla, tüm sanatsal eğitim çalışmalarını kapsar.
 • MÜZİK: Çocukların ses, ritim, kulak hafızasının gelişmesi, ulusal ve uluslararası müzik kültürüne sahip olmalarının sağlanması, çocukların müzik ve sanatla ilgilenmeye teşvik edilmesi amaçlanır.
 • ELEŞTİREL DÜŞÜNME VE TASARIM: Çocukların günlük hayatta karşılaştıkları problemlere farklı açılardan bakmalarını ve analitik düşünme becerilerini geliştirmelerini sağlar.

TAM OKULLARI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

 • TAM Okulları çocukların bütünsel gelişimini desteklemeyi amaçlar. Bütünsel gelişim, çocukların yalnızca bir gelişim alanına odaklanmak yerine, çocuğu tüm becerileri ile desteklemeyi ve geliştirmeyi hedefler. Bu süreçte, psikolog çocukların gelişim basamaklarını ölçer ve takip eder. Her çocuğun biricik olduğu olgusuna vurgu yapar.
 • Temelinde, çocukların kendilerini tanıma, kabul etme, kendilerini gerçekleştirebilme, özerklik kazanabilme, duygu düzenleme becerilerini geliştirebilmelerine önem verir ve bu alanları destekler.
 • Çocukların duygusal ve sosyal alanda yaşayabilecekleri herhangi bir problemi öncesinden belirlemeye çalışır ve müdahale eder. Bir başka deyişle, temelinde erken müdahale ve koruyucu psikolojik destek çalışmalarını baz alır.
 • Öğretmenlerin ilettiği geri bildirimlerin değerlendirilmesi yolu ile de müdahalede bulunur.
  Bu basamakların gönüllülük, bireysel farklılıklara saygı ve gizlilik esaslarını temel alır.

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BİRİMİ İLE ÇALIŞMALARIMIZ

 • Veliler ile düzenli ve bireysel görüşmeler sağlanır.
 • Koruyucu müdahale kapsamında, yılın belirli zaman dilimlerinde, ailelere yönelik seminerler düzenlenir. Bu seminerlerdeki genel amaç; ailelere konu hakkında kapsamlı bilgi verebilmek ve bu konuda yaşanabilecek sorunların var olmadan çözüm yollarını gösterebilmektir.
 • Bilgilendirme amaçlı bülten hazırlanır ve bu bültenler aileler ile paylaşılır.
 • Psikolog, belirli zaman dilimlerinde derslere gözlemci olarak katılır ve çocukları gelişimsel olarak takip eder. Psikolog değerlendirmelerini gerekli durumlarda öğretmen ve aile ile paylaşır.
 • Psikolog, ilkokula başlama evresinde, çocuğun okula hazır bulunuşluk düzeyini gözlemler.